profiles

ครูพี่เล้ง อำนวย สุภัคชูกุล

สอน วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบ เข้า ม.1, ม.4 ห้อง Gifted, เตรียมอุดมฯ, MWIT, KVIS, วมว., สอบแข่งขัน, สอบเข้าโรงเรียนดัง


ประวัติผู้สอน

  • สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ห้องเรียน Zoom

Online 100%

เก็งข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม.3 สอบเข้า ม.4 พิชิต เตรียมอุดมฯ MWIT Kvis โรงเรียนดัง

โค้งสุดท้าย เก็งข้อสอบ วิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.4 โดยเฉพาะ เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 15:00-17:00น. เริ่มเรียน 5 มิ.ย. - 21 ส.ค.
Online 100%

apu-online-วิทยาศาสตร์-ป5เทอม1

พืชและการสืบพันธ์, สัตว์และการสืบพันธ์, พันธุกรรม, เสียง
Online 100%

apu-online-วิทยาศาสตร์-ป5เทอม2

สมบัติวัสดุ, แรงดัน, น้ำฟ้าและดวงดาว, เทคโนโลยีอวกาศ, ระบบสุริยะ
Online 100%

apu-online วิทยาศาสตร์ ม.1 เทอม 1

เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร, หน่วยของสิ่งมีชีวิต, สารรอบตัว, ความร้อน, สารละลาย, สารละลายกรดเบส,
Online 100%

apu-online วิทยาศาสตร์ ม.1 เทอม 2

พื้นฐานฟิสิกส์ที่ควรรู้ -Advance บรรยากาศ, การเคลื่อนที่เบื้องต้น, คลื่นกล, เครื่องกลผ่อนแรง, พื้นฐานเคมีที่ควรรู้-Advance
Online 100%

apu-online วิทยาศาสตร์ ม.2 เทอม 1

ระบบต่างๆ ของร่างกาย , อาหารกับการดำรงชีวิต , แรงในชีวิตประจำวัน , แสงและทัศนูอุปกรณ์ , สารประกอบ และการแยกสาร , ปฏิกิริยาเคมี
Online 100%

apu-online วิทยาศาสตร์ ม.2 เทอม 2

แบบจำลองอะตอม เลขอ๊ฮกซิเดชัน ดุงสมการรีดอกซ์ พันธะ เคมี พลังงานพันธะ-Advance , ความเข้มข้น , โลกของเรา , ทรัพยากรธรณี
Online 100%

apu-online วิทยาศาสตร์ ม.3 เข้มข้น พร้อมตะลุยโจทย์เตรียมสอบเข้า

เนื้อหาเข้มข้น พร้อมตะลุยโจทย์ภาคสมบูรณ์ เพื่อพิชิต MWIT, KVIT, Triamudom โดยเฉพาะ
Online 100%

942 Selected Science Problems For MWIT-Triamudom

โจทย์วิทยาศาสตร์ 942 ข้อ ถูกคัดสรรอย่างดี โดย ครูพี่เล้ง รวมเนื้อหาทั้ง ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ สำหรับฝึกฝนเตรียมสอบเตรียมอุดม และ ม.4 โรงเรียนดัง ทุกข้อเฉลยละเอียดพร้อมเทคนิค