Zoomสด (1867) วิทยาศาสตร์ ชั้น

U489-64วิทย์พี่เล้ง-ม1Q-4Sep-21Nov

ชั่วโมงเรียนจริง 36ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 180วัน  

ราคา 7,200บาท  

U489-64วิทย์พี่เล้ง-ม1Q-4Sep-21Nov
เริ่มเรียน
เรียนวัน
เวลา น.
ชั่วโมงรวม36 ชม.

ราคา7,200บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: U449-64วิทย์1Q-leng-05Jun-29Aug

คอร์สแนะนำเรียนต่อเนื่อง: 64Q-4-วิทย์พี่เล้ง1Q

รายละเอียด


profilesอ.อำนวย สุภัคชูกุล (ครูพี่เล้ง)
สอน วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบ เข้า ม.1, ม.4 ห้อง Gifted, เตรียมอุดมฯ, MWIT, KVIS, วมว., สอบแข่งขัน, สอบเข้าโรงเรียนดัง

ขั้นตอนการสมัครเรียน