APU Ranking คณิตศาสตร์ ม.ปลาย


อันดับชื่อ-สกุลคะแนน
1. อริสรา ประไพวรรณ์กุล (อลิส)
ขอนแก่นวิทยายน
ระดับชั้น ม6

90.28

progress
2. ยอดขวัญ พงศ์พิมล (เมเปิ้ล)
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
ระดับชั้น ม5

73.5

progress
เงื่อนไขการขึ้น Ranking ต้องมี Progress การทำข้อสอบ >5% และสอบครั้งล่าสุดใน 3 เดือน