APU Ranking คณิตศาสตร์ ม.ปลาย


อันดับชื่อ-สกุลคะแนน
1. ธัญรดา สุมานนท์ (มิ้ง)
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
ระดับชั้น ม6

78.41

progress
2. พีรดนย์ ทรงศรีชัยนันท์ (พีท)
ชัยภูมิภักดีชุมพล
ระดับชั้น ม6

64.14

progress
3. ชิษณุพงศ์ ลิ้มวานิชย์ (ซิโก้)
ขอนแก่นวิทยายน
ระดับชั้น ม6จ

55.72

progress
เงื่อนไขการขึ้น Ranking ต้องมี Progress การทำข้อสอบ >5% และสอบครั้งล่าสุดใน 3 เดือน