APU Ranking คณิตศาสตร์ ม.ปลาย


อันดับชื่อ-สกุลคะแนน
1. ธัญรดา สุมานนท์ (มิ้ง)
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
ระดับชั้น ม6

78.98

progress
2. พีรดนย์ ทรงศรีชัยนันท์ (พีท)
ชัยภูมิภักดีชุมพล
ระดับชั้น ม6

70.79

progress
3. ปิติพัฒน์ อภิชนกิจ (พัฒน์)
นานาชาติรักบี้
ระดับชั้น ม3

53.22

progress
4. ณัฐวัฒน์ รัตนศรี (ปกป้อง)
ขอนแก่นวิทยายน
ระดับชั้น ม4

51.98

progress
เงื่อนไขการขึ้น Ranking ต้องมี Progress การทำข้อสอบ >5% และสอบครั้งล่าสุดใน 3 เดือน