profiles

พี่ธี ธีธัช วิษณุโยธิน

นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย


ประวัติผู้สอน

  • รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16
  • ผ่านการอบรมค่าย 1-2 สอวน. ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561
  • ผ่านการอบรมค่ายคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย (สสวท.) ค่าย 1-2 ประจำปีการศึกษา 2563
  • ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

Online 100%

พิชิต สอวน. คอมพิวเตอร์ ครอบคลุมเนื้อหาค่าย 1-2

สอนเนื้อหาในค่าย 1-2 สอวน.คอมพิวเตอร์
Online 100%

พิชิต สอวน. คอมพิวเตอร์ ภาคสมบูรณ์ เตรียมสอบเข้าค่าย1-ค่าย1-ค่าย2

พิชิต สอวน. คอมพิวเตอร์ ภาคสมบูรณ์ เตรียมสอบเข้าค่าย1-ค่าย1-ค่าย2