profiles

พี่ภูผา ธนวรัตถ์ จงเชี่ยวชาญวิทย์

นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย


ประวัติผู้สอน

  • นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์(GIFTED) รร.ขอนแก่นวิทยายน
  • ผ่านการอบรมค่าย 2 สอวน. ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี2562
  • เข้าร่วมการแข่งขัน คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 16
  • รางวัลชมเชยระดับประเทศ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC 2020)
  • ประสบการณ์การเขียนโปรแกรมด้าน  microcontroller  arduino
  • ศึกษาต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Online 100%

พิชิต สอวน. คอมพิวเตอร์ ครอบคลุมเนื้อหาค่าย 1-2

สอนเนื้อหาในค่าย 1-2 สอวน.คอมพิวเตอร์
Online 100%

พิชิต สอวน. คอมพิวเตอร์ ภาคสมบูรณ์ เตรียมสอบเข้าค่าย1-ค่าย1-ค่าย2

พิชิต สอวน. คอมพิวเตอร์ ภาคสมบูรณ์ เตรียมสอบเข้าค่าย1-ค่าย1-ค่าย2