Online 100% (1855) คณิตศาสตร์ ชั้น ม5, ม6

Buffet คณิตศาสตร์ ม.ปลายทุกบท 3ปีเต็ม

ชั่วโมงเรียนจริง 300ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 1095วัน  

ราคา 18,900บาท  

Buffet คณิตศาสตร์ ม.ปลายทุกบท 3ปีเต็ม
รูปแบบการเรียนOnline 100%
อายุคอร์ส1095 วัน
ชั่วโมงรวม300 ชม.

ราคา18,900บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

รายละเอียด

เรียนเนื้อหาออนไลน์ได้ 400ชม. ตะลุยโจทย์ในระบบได้ไม่จำกัดชั่วโมง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง อายุคอร์ส 3 ปีเต็ม


เลือกเรียนเนื้อหา ม.ปลาย ที่อยากเรียนได้ทุกเรื่อง มีแบบทดสอบประเมินทุกบทเพื่อดูพัฒนาการอย่างละเอียด

ประกอบด้วย เนื้อหา เซต ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล จำนวนจริง ทฤษฎีจำนวน เมตริกซ์ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย อัตราส่วนตรีโกณมิติ ฟังก์ชันเอ็กซโปล็อก ตรีโกณมิติและการประยุกต์ เวกเตอร์ในสามมิติ ลำดับอนุกรมภาคสมบูรณ์ ทฤษฎีกราฟ ทฤษฎีการนับทวินามความน่าจะเป็น จำนวนเชิงซ้อน สถิติ กำหนดการเชิงเส้น แคลคูลัส

ฟรีตะลุยโจทย์คลังข้อสอบออนไลน์พร้อมเฉลยเทคนิคละเอียด กว่า 4000ข้อ ครอบคลุมสนามสอบเข้ามหาวิทยาลัย PAT1 วิชาสามัญ สอบโควตา สอบแพทย์ สอบชิงทุน ค้นได้ตามหัวข้อและที่มีของโจทย์

คณิตออนไลน์ อ ปุ๊ ดีอย่างนี้เอง!!!

ตัวอย่างบทเรียน

profilesองอาจ สุภัคชูกุล
คณิตศาสตร์ ม.ต้น-ม.ปลาย เน้นเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดังและสอบเข้ามหาวิทยาลัย สอบเข้าแพทย์ สอบชิงทุน

ขั้นตอนการสมัครเรียน