Online 100%

Buffet คณิตศาสตร์ ม.ปลาย 1ปี

ชั่วโมงเรียนจริง 150ชั่วโมง  

 

คอร์ส online100% เรียนออนไลน์ได้ 150ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 365วัน  

ราคา 9999บาท  


สมัครเรียนเลย @apu-school

รายละเอียด

เหมาะสำหรับนักเรียน ม.ปลาย ทุกคน ที่ต้องการเรียนคณิตศาสตร์อย่างเข้มข้น ฟรีตะลุยโจทย์คลังข้อสอบออนไลน์พร้อมเฉลยเทคนิคละเอียดกว่า 4000ข้อ ครอบคลุมสนามสอบเข้ามหาวิทยาลัย PAT1 วิชาสามัญ สอบโควตา สอบแพทย์ สอบชิงทุน


เลือกเรียนเนื้อหา ม.ปลาย ที่อยากเรียนได้ทุกเรื่อง มีแบบทดสอบประเมินทุกบทเพื่อดูพัฒนาการอย่างละเอียด

ประกอบด้วย เนื้อหา เซต ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล จำนวนจริง ทฤษฎีจำนวน เมตริกซ์ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย อัตราส่วนตรีโกณมิติ ฟังก์ชันเอ็กซโปล็อก ตรีโกณมิติและการประยุกต์ เวกเตอร์ในสามมิติ ลำดับอนุกรมภาคสมบูรณ์ ทฤษฎีกราฟ ทฤษฎีการนับทวินามความน่าจะเป็น จำนวนเชิงซ้อน สถิติ กำหนดการเชิงเส้น แคลคูลัส

ฟรีตะลุยโจทย์คลังข้อสอบออนไลน์พร้อมเฉลยเทคนิคละเอียด กว่า 4000ข้อ ครอบคลุมสนามสอบเข้ามหาวิทยาลัย PAT1 วิชาสามัญ สอบโควตา สอบแพทย์ สอบชิงทุน ค้นได้ตามหัวข้อและที่มีของโจทย์

คณิตออนไลน์ อ ปุ๊ ดีอย่างนี้เอง!!!

ตัวอย่างบทเรียน

profilesองอาจ สุภัคชูกุล
คณิตศาสตร์ ม.ต้น-ม.ปลาย เน้นเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดังและสอบเข้ามหาวิทยาลัย สอบเข้าแพทย์ สอบชิงทุน